کوگوالاسیون

انعقاد یک نوع فرآیند شیمیایی تصفیه آب است که برای حذف ذرات جامد از آب با استفاده از بارهای الکتریکی ذرات  انجام  می شود. این فرآیند، مولکول های کوچک و بسیار پر بار را وارد آب می کند تا بار ذرات، کلوئیدها یا مواد روغنی موجود در سوپانسیون راَ بی ثبات کند. انتخاب یک ماده منعقد کننده مناسب برای یک سیستم عملکرد کلی سیستم را افزایش می دهد، و به ویژه با افزایش عملکرد فیلتر و تصفیه کننده، کارایی حذف مواد جامد را بهبود می بخشد.