پکیج تزریق مواد شیمیایی

یکی از بزرگترین مشکلاتی که بعد از تصفیه آب آشامیدنی با روش های مختلف ممکن است وجود داشته باشد، رشد باکتری ها و میکروارگانیسم ها و جلبک است که در نهایت منجر به بروز بیماری های گوارشی خطرناک می گردد. دستگاه تزریق مواد شیمیی (کلرزن) بعنوان فرآیند گندزدایی آب و حذف میکروارگانیسم های موجود در آب از قبیل باکتری ها و جلبک ها مورد استفاده قرار می گیرد و درحال حاضر از بین مواد گندزدا استفاده از کلر برای گندزدایی بدلیل ارزان بودن و قدرت میکروب کشی و اثر ابقایی نسبتاً خوب آن، متداول ترین روش در دنیا و از جمله کشور ما می باشد کلر را می توان بصورت گاز کلر و کلر مایع استفاده نمود.