نظارت بر فاضلاب

یکی از مهم ترین وظایف سازمان های مختلف مانند بهداشت محیط، محیط زیست و سازمان آب در جهان نظارت بر پساب خروجی حاصل از کارخانه ها و فاضلاب انسانی است.هدف اصلی از جمع آوری و تصفیه فاضلاب های مختلف، کاهش بار آلاینده آزاد شده در آبهای طبیعی است. که باید دستورالعملهای مختلفی را که در آیین نامه های رسمی انتشار شده اند، برآورده کند. یک هدف دیگر این است که هزینه های مربوط به جمع آوری و تصفیه فاضلاب تا حد ممکن پایین باشد. به دلیل تلاش مستمر برای بهبود کیفیت آبهای طبیعی و تلاشهای همیشگی برای بهینه سازی کارایی تصفیه فاضلاب، الزامات مربوط به فناوری فرآیند و کنترل کیفیت همیشه در حال افزایش است.