تاثیر آب و مواردی که آب را آلوده می کنند در صنعت های مختلف

تاثیر آب و مواردی که آب را آلوده می کنند در صنعت های مختلف
تولیدکنندگان با چالش های زیادی در زمینه پیش تصفیه فاضلاب روبرو هستند. در این مقاله، شش فاضلاب مختلف صنعت – مواد غذایی و آشامیدنی، فلزات اولیه، معدن و فرآوری مواد معدنی، نفت و گاز، خودرو با توجه به نحوه تشکیل و عوامل اصلی آلودگی بررسی می شود.