اجرای سیستم حذف آرسنیک از آب در مجتمع آبرسانی یلمه سالیان جهت تامین آب ۵ روستای شهرستان آق قلا