تصفیه_کننده

تصفیه آب با فیلترشنی

تصفیه آب در طبیعت به روش های گوناگونی انجام میشود که یکی از مهم ترین آنها، حذف مواد ذائد از آب با عبور آن از بستر شن و ماسه ای می باشد. در طراحی و ساخت فیلتر شنی از این رفتار طبیعت الهام گرفته شده است.فیلترهای شنی در واقع نوعی مخزن می باشند که دارای یک شیر ورودی و یک خروجی و نازل هایی با پوشش شن و سیلیس هستند. ذرات معلق در آب با گذر از فیلتر و نازل پوشیده شده با دانه های شن امکان عبور را پیدا نمی کنند و در نهایت خروجی آب تمیز و تصفیه شده خواهد بود.

کوگوالاسیون

انعقاد یک نوع فرآیند شیمیایی تصفیه آب است که برای حذف ذرات جامد از آب با استفاده از بارهای الکتریکی ذرات  انجام  می شود. این فرآیند، مولکول های کوچک و بسیار پر بار را وارد آب می کند تا بار ذرات، کلوئیدها یا مواد روغنی موجود در سوپانسیون راَ بی ثبات کند. انتخاب یک ماده منعقد کننده مناسب برای یک سیستم عملکرد کلی سیستم را افزایش می دهد، و به ویژه با افزایش عملکرد فیلتر و تصفیه کننده، کارایی حذف مواد جامد را بهبود می بخشد.

پیمایش به بالا