تصفیه_فاضلاب_صنعتی

سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی

صنایع و کارخانجات از بزرگترین مصرف کنندگان آب و عمدترین تولید کنندگان فاضلاب به شمار می روند. پسابهای صنعتی بسته به نوع صنعت ، نحوه تولید و چگونگی مصرف آب از نظر کمیت و کیفیت بسیار متنوع و متغیر می باشند. از همین رو فرایندهای تصفیه فاضلاب صنعتی بسیار متنوع و گاهی پیچیده تر از روش تصفیه فاضلاب بهداشتی است. لذا طراحی و ساخت سیستم های فاضلاب صنعتی پس از بررسی دقیق کمی و کیفی فاضلاب و بر اساس نتایج نمونه برداری ها و آزمایشات صورت می پذیرد. در صورتی که پساب به لحاظ بیولوژیکی قابل تجزیه توسط باکترها باشد به ویژه در اغلب صنایع غذایی از قبیل کشتارگاها، فراورده های پروتئینی، صنایع شیر و لبنیات پکیج های نوین تصفیه فاضلاب ارزان ترین و اقتصادی ترین روش تلقی می شود.

نظارت بر فاضلاب

یکی از مهم ترین وظایف سازمان های مختلف مانند بهداشت محیط، محیط زیست و سازمان آب در جهان نظارت بر پساب خروجی حاصل از کارخانه ها و فاضلاب انسانی است.هدف اصلی از جمع آوری و تصفیه فاضلاب های مختلف، کاهش بار آلاینده آزاد شده در آبهای طبیعی است. که باید دستورالعملهای مختلفی را که در آیین نامه های رسمی انتشار شده اند، برآورده کند. یک هدف دیگر این است که هزینه های مربوط به جمع آوری و تصفیه فاضلاب تا حد ممکن پایین باشد. به دلیل تلاش مستمر برای بهبود کیفیت آبهای طبیعی و تلاشهای همیشگی برای بهینه سازی کارایی تصفیه فاضلاب، الزامات مربوط به فناوری فرآیند و کنترل کیفیت همیشه در حال افزایش است.

تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب فرایندی است برای دستیابی به کیفیت آب مورد نیاز برای تخلیه آب “استفاده شده” به محیط زیست استفاده می شود. در واقع یک فرایند تصفیه فاضلاب صنعتی اقدامات لازم برای مجوز تخلیه آب استفاده شده به محیط از نظر سازمان بهداشت و محیط زیست است، که این سازمان ها برای حفظ محیط زیست قوانین و مقرارتی تائین می کنند.

پیمایش به بالا