فاضلاب کشاورزی چیست ؟

تصفیه فاضلاب کشاورزی یک برنامه مدیریت مزرعه برای کنترل آلودگی ناشی از رواناب سطحی است که ممکن است توسط مواد شیمیایی موجود در کود، سموم دفع آفات، دوغاب حیوانات، بقایای محصول یا آب آبیاری آلوده شود.

فاضلاب کشاورزی که از فاضلاب زهکشی مناطق کشاورزی حاصل می‌شود و بیشتر در مناطقی مطرح است که کشاورزی به طریقه مکانیزه انجام می‌شود. فاضلاب مناطق کشاورزی معمولاً حاوی سموم آفت کشها و کودهای شیمیایی است. فاضلاب کشاورزی حاوی سموم کشاورزی مانند هیدروکربنهای هالوژنه, ddt, آلودین و ترکیبات فسفر دار نظیر پاراتیون است. در فاضلاب حاصل از کشاورزی مخصوصا ترکیبات هالوژنه بسیار خطرناک هستند. و هنگاهی که توام با فعالیت کشاورزی در لایه‌های زمین نفوذ نمایند یا به بیرون از محیط کشاورزی هدایت شوند باعث ایجاد فاضلابهای کشاورزی فوق العاده خطر ناک میشوند.

فاضلاب کشاورزی با توجه به آلاینده های مختلف دارای پیچیدگی خاصی است، از این رو شرکت شیمی گستر محیط زیست با توجه به پساب حاصله و درخواست کارفرما پکیج های مورد نیاز را طراحی و اجرا میکند.

ﻣﺼﺮف ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه درﮐﺸﺎورزی 

از ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه در کشاورزی ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد:    :

۱- آﺑﯿﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ:

  اﻟﻒ) ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﯿﺒﺮی و ﻋﻠﻮﻓﻪ ای  

ب) ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﻫﺎ 

ج) ﻣﺮاﺗﻊ    .

۲- آﺑﯿﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮاﺣﻠﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

۳-  آﺑﯿﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ :در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻣﺜﻼ آﺑﯿﺎری ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺑﯿﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﻨﯽ ﺑﻮدن ﻓﺎﺿﻼب از ﻧﯿﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا